Naujienos

Vyriausybė patvirtino valstybės metinių ataskaitų rinkinį

Naujienos

Šiandien Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems 2023 m. valstybės metinių finansinių ataskaitų ir valstybės biudžeto vykdymo  ataskaitų rinkiniams.

Metinės finansinės ataskaitos

Valstybės metinės finansinės ataskaitos parengtos sukonsolidavus 523 centrinės valdžios institucijų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2023 m. finansines ataskaitas.

Praėjusiais metais valstybės konsoliduotas turtas sudarė 66,2 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 40,6 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 25,6 mlrd. eurų.

Valstybės pajamos (kaupimo principu) iš mokesčių sudarė 12,7 mlrd. eurų, iš kurių didžiausią dalį sudarė pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio (5,9 mlrd. eurų) ir gyventojų pajamų mokesčio (2,8 mlrd. eurų).

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 17,2 mlrd. eurų. Daugiausiai sąnaudų teko socialinės apsaugos sričiai – 5,1 mlrd. eurų (30 proc.) ir jos, palyginus su 2022 m., padidėjo 11 proc.

2023 m. valstybės finansines ataskaitas rasite čia.

Metinės valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybės metiniame biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje atskleidžiama informacija apie per metus gautas valstybės biudžeto pajamas (pinigų principu) ir valstybės funkcijoms užtikrinti patirtas išlaidas.

2023 m. į valstybės biudžetą pajamų surinkta 13,7 mlrd. eurų, arba 7,3 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė pridėtinės vertės mokestis (5,7 mlrd. eurų), gyventojų pajamų mokestis (2,6 mlrd. eurų), akcizai (1,7 mlrd. eurų) bei pelno mokestis (1,6 mlrd. eurų). ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos buvo gauta 2,3 mlrd. eurų.

Valstybės biudžeto išlaidos  sudarė 18,0 mlrd. eurų, iš jų 2,4 mlrd. eurų – ES paramos lėšų. 2023 m. valstybės biudžeto išlaidos buvo 764,9 mln. eurų didesnės nei 2022 m. ir buvo orientuotos į socialinės apsaugos, švietimo, Lietuvos gyventojų saugumo  poreikių užtikrinimą, didintos išlaidos krašto apsaugai.

Palyginus su 2022 m., socialinės apsaugos funkcijai lėšų panaudota 502,49 mln. eurų daugiau, gynybai – 389,2 mln. eurų daugiau, švietimui – 366,5 mln. eurų daugiau. Didžioji dalis papildomų lėšų buvo skirta valstybinio socialinio draudimo bendrajai pensijos daliai finansuoti, socialinės paramos išmokų ir valstybinių pensijų baziniams dydžiams indeksuoti, Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su naryste NATO, vykdyti, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų pedagogų darbo užmokesčiui, pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, MTEP veiklai plėtoti ir kt.

2023 m. pažangos uždaviniams (valstybės veiklos srities pokyčiams, kuriais siekiama įgyvendinant strateginius tikslus) buvo skirta 5 298,4 mln. eurų, tęstinės veiklos uždaviniams – 14 625,0 mln. eurų, atitinkamai panaudota buvo 84,9 proc. ir 92,3 proc. suplanuotų lėšų. Apibendrinus asignavimų plano vykdymo duomenis galima įžvelgti lėtesnį nei planuota pažangos lėšų panaudojimą, kurį iš esmės lėmė užsitęsęs projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas, reikalingų teisės aktų parengimas ar keitimas bei projektų įgyvendinimo planų vertinimas.

Faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) 1,6 mlrd. eurų. Išlaidos buvo finansuojamos skolintomis lėšomis. 2023 m. Vyriausybė laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų.

2023 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas rasite čia.

Finansų ministerijos pranešimas.

Šaltinis: lrv.lt