MB, IĮ ir UAB Kuo skiriasi ir kuo panašios šios verslo formos?

 • Minimalus dalyvių skaičius: 1 (narys)
 • Maksimalus dalyvių skaičius: 10 (narių)
 • Minimalus kapitalo dydis: Kapitalo reikalavimas netaikomas
 • Steigimas: Įprastu arba elektroniniu būdu
 • Steigėjai: Fiziniai asmenys
 • Juridinio asmens civilinė atsakomybė: Ribota civilinė atsakomybė
 • Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas: 1 dalyvis 1 balsas. Steigimo dokumente (nuostatuose) bus galima nustatyti kitokią balsų skirstymo dalyviams tvarką, jei MB bus dalyvių susirinkimas ir vadovas
 • Buhalterinė apskaita (teisinis reglamentavimas):  Būtų numatyti paprastesni apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas
 • Kapitalas ir įnašai: Kapitalą, reikalingą MB veiklai sudarytų dalyvių įnašai. Įnašu galėtų būti pinigai ar kitoks ekonomiškai įvertinamas turtas, priklausantis dalyviui nuosavybės teise. Dalyvių įnašų vertė būtų nustatoma dalyvių tarpusavio susitarimu
 • Pelno paskirstymas: MB dalyviai galėtų paskirstyti pelną tiek už MB finansinius metus, tiek už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį
 • Juridinio asmens organai: Būtų sudarytos galimybės MB steigėjams (dalyviams) pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų, kai MB yra: 1) MB dalyvių susirinkimas, kuris yra kartu ir MB valdymo organas; 2) MB dalyvių susirinkimas ir MB vadovas. Kai MB nebūtų atskiro vienasmenio valdymo organo – vadovo, dalyvių susirinkimas galėtų būti kartu ir MB valdymo organu.
 • Minimalus dalyvių skaičius: 1 (savininkas)
 • Maksimalus dalyvių skaičius: 1 savininkas
 • Minimalus kapitalo dydis: Kapitalo reikalavimas netaikomas
 • Steigimas: Įprastu arba elektroniniu būdu
 • Steigėjai: Fizinis asmuo
 • Juridinio asmens civilinė atsakomybė: Neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už įmonės prievoles atsako individualios įmonės savininkas visu savo turtu)
 • Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas:  Sprendimus savininkas priima savarankiškai
 • Buhalterinė apskaita (teisinis reglamentavimas): Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (įstatymo 2 straipsnio 2 dalis), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1K-040 „Dėl Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, 36-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“
 • Kapitalas ir įnašai: Įmonės turtą sudaro: individualios įmonės nuosavybėn perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu
 • Pelno paskirstymas:  Visas individualios įmonės pelnas paskiriamas savininkui
 • Juridinio asmens organai: Individuali įmonė turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovas. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir vienasmenis individualios įmonės valdymo organas – įmonės vadovas turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą.
 • Minimalus dalyvių skaičius:  1 (akcininkas)
 • Maksimalus dalyvių skaičius:  249 (akcininkai)
 • Minimalus kapitalo dydis:  Ne mažesnis kaip 2500 EUR
 • Steigimas:  Įprastu arba elektroniniu būdu
 • Steigėjai:  Fiziniai ar juridiniai asmenys
 • Juridinio asmens civilinė atsakomybė:  Ribota civilinė atsakomybė
 • Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas: 1 akcija 1 balsas (išskyrus įstatyme numatytas išimtis)
 • Buhalterinė apskaita (teisinis reglamentavimas): LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai, tarptautiniai apskaitos standartai (taikomi pasirinktinai)
 • Kapitalas ir įnašai:  Įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. UAB akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) apmokančiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais
 • Pelno paskirstymas:  Patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).
 • Juridinio asmens organai: Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba.